Hållbar utveckling

MTR Stockholm har mycket att leva upp till vad gäller frågor om miljö och hållbarhet. Vårt moderbolag MTR Hongkong har länge bedrivit ett aktivt miljöarbete som har resulterat i flera utmärkelser genom åren. SL ställer också mycket långtgående krav på oss kring allt från vilka kemikalier vi använder i underhållet av tågen till att våra service- och utryckningsfordon ska drivas med förnybart bränsle.
     Hållbar utveckling för oss handlar om både extern och intern påverkan i samhället. Vi ska vara förebilder genom våra ambitioner och handlingar.
     Själva hållbarhetsarbetet består av tre delar:

File 747

Social hållbarhet. Vi ska leverera utmärkt service genom en säker, punktlig och pålitlig resa i en trygg och ren miljö för att uppfylla resenärernas behov och förväntningar. Som företag ska vi förstå vår roll för Stockholmsregionens samhällsutveckling. För vår egen verksamhet innebär social hållbarhet att skapa en öppen företagskultur som uppmuntrar till egna initiativ, trivsel och delaktighet i verksamhetens utveckling.

Miljömässig hållbarhet. Vårt uppdrag är öka andelen resande med tunnelbanan. Inom vår egen verksamhet arbetar vi aktivt med miljöförbättringar genom att ställa relevanta miljö- och kvalitetskrav på underleverantörer, engagera medarbetarna samt minska vår energianvänding och antalet farliga kemikalier.

Ekonomisk hållbarhet. Vi är till stor del finansierade av stockholmarnas skatter via SL. SL:s modell för kollektivtrafiken är att 50 procent av intäkterna ska komma från skatter och 50 procent från biljettintäkter. Det ställer extra höga krav på oss att driva en sund och framgångsrik verksamhet med god ekonomi och ett långsiktigt perspektiv.

Ledningssystemet är själva grunden för vårt hållbarhetsarbete. Det är vårt verktyg för att styra och effektivisera vår verksamhet och där finns samlat alla våra policydokument, mål, handlingsplaner, rutiner och så vidare. Vi är certifierade enligt ISO 14001 (miljö) och ISO 9001 (kvalitet).

Externa vägvisare

  • SL:s avtalskrav och vårt anbud: Stäms av en gång i månaden.
  • Global Reporting Initiative: Frivillig anslutning för rapportering av jämförbara hållbarhetsdata.
  • UITP Charter on Sustainable Development: Precis som MTR i Hongkong är vi anslutna till denna branschorganisation.
  • FN Global Compact: Uppmuntrar företag och organisationer världen över till att ta ett aktivt ansvar för de tio internationellt erkända principer som togs fram år 2000 på initiativ av generalsekreterare Kofi Annan.

Hållbarhetsredovisning

Här hittar du MTRS och TBTs hållbarhetsredovisningar i PDF-format. Dokumenten är relativt stora, mellan 3 och 8 MB, så det kan ta en stund att ladda ner.

Hållbarhet 2013 (Flash)
Hållbarhet 2013 (PDF)

Hållbarhet 2012 (PDF)

Hållbarhet 2011 (PDF)

Hållbarhet 2010 (PDF)