Organisation

MTRS är indelat i sju avdelningar där respektive ansvarig direktör tillsammans med Peter Viinapuu bildar ledningsgruppen för MTRS. Den operativa verksamheten är uppdelad på de tre tunnelbanelinjerna och har runt 2 700 medarbetare, fördelade på tre avdelningar.

Trafik: ansvarar för trafikledningen, driften av tågen samt bemanning av tågförare.

Fordon (utgörs av TBT): ansvarar för planering och utförande av fordonsunderhåll och andra depåtjänster. De ansvarar för bevarande av värdet och den tekniska livslängden på fordon, utrustning och annan egendom som tillhandahålls av SL.

Station: ansvarar för tunnelbanans kundmiljöer, hittegods, städning, klottersanering, stationsbemanning, biljettförsäljning och kundservice. Trafikinformation till resenärer ingår också i Stations ansvarsområde sedan 2012.

På MTRS huvudkontor finns fyra avdelningar samt ledningen för Station och Trafik med över 100 medarbetare:

Säkerhet ansvarar för trafiksäkerhet, elsäkerhet, brandsäkerhet, verksamhetsskydd och trygghet. Säkerhet är även samordnande för riskhanteringsarbetet.

Kvalitet och miljö ansvarar för verksamhetsledningssystemet, miljö- och hållbarhetsutveckling samt kvalitetsprocesserna.

HR/kommunikation ansvarar för rekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljö, personaladminstration liksom kommunikationen internt och externt.

Finans ansvarar för strategiplan och budget, contract management, produktionsplanering, ekonomisk redovisning, uppföljning och analys samt IT och inköp (IT är gemensam funktion för MTRS och TBT).